ประวัติกลยุทธ์สำหรับอาหารทารกและเด็กเล็กของโลก ตอนที่5

IMG_1034

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

? ? ? ? ?แผนปฏิบัติการสำหรับภาครัฐ ที่ควรจัดให้มี ได้แก่

? ? ? ? –การสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานที่มีอำนาจรับผิดชอบเรื่องอาหารทารกและเด็กเล็ก คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และองค์กรที่ดูแลในภาพรวมให้มีอิสระในการดำเนินงาน ปราศจากข้อขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์

? ? ? ? -เน้นย้ำความสำคัญของการดำเนินงานโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูกในโรงพยาบาล และต้องมีการประเมินการผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำตามระบบโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูกของสถานพยาบาลทุกสถานพยาบาล รวมทั้งมีการสนับสนุนและความร่วมมือต่างๆ จากในชุมชนและสถานรับเลี้ยงเด็ก

? ? ? ? -การดำเนินงานเรื่องหลักเกณฑ์ที่ว่าด้วยการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยปกป้องมารดาและทารกจากการตลาดที่ไม่เหมาะสมและสร้างความยั่งยืนในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

? ? ? ?-เร่งการออกกฎหมายที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวหกเดือนโดยครอบคลุมมารดาที่ทำงานในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะมารดาที่ทำงานในระบบจ้างงานที่ไม่ชัดเจน

? ? ? ?-การกำหนดมาตรฐานเรื่องอาหารทารกและเด็กเล็กให้อยู่ในเกณฑ์กำหนดในการอบรมวิชาชีพทางการแพทย์ พยาบาล และงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างให้บุคลากรที่ผ่านการอบรมมีสมรรถนะในเรื่องการให้คำปรึกษาเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และอาหารเสริมตามวัยอย่างเหมาะสม

? ? ? ?-การสนับสนุนให้มารดาสามารถเข้าถึงการให้คำปรึกษาเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และอาหารตามวัยจากบุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง

? ? ? ?-การสร้างระบบที่ยั่งยืนในการติดตามรูปแบบของการให้อาหารทารกและเด็กเล็ก เพื่อการวางแผนในการรณรงค์และปรับปรุงระบบการดำเนินงาน

? ? ? ?-กระตุ้นให้สื่อสารมวลชนช่วยสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และสร้างค่านิยม ?ปกติแรกเกิดทารกทุกคนต้องกินนมแม่? และสร้างกิจกรรมให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมในสัปดาห์นมแม่โลก

? ? ? -การจัดให้มีการตรวจวัดปริมาณการได้รับสารเคมีและสารปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการตรวจติดตามในสตรีตั้งครรภ์และสตรีที่ให้นมบุตร

? ? ? ?-จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการดำเนินงานในแผนการปฏิบัติการเรื่องอาหารทารกและเด็กเล็กให้อย่างเพียงพอ

? ? ? ?-การติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของการดำเนินงานในด้านอาหารทารกและเด็กเล็ก และมีการรายงานผลเป็นระยะๆ รวมทั้งจัดเวทีสร้างแนวคิดในเรื่อง ?สิทธิของเด็กในการที่จะได้รับนมแม่และอาหารตามวัยที่เหมาะสม?

เอกสารอ้างอิง

  1. Cadwell K, Turner-Maffei C. Pocket guide for lactation management. 2nd?ed. Burlington: Jones & Bartlett Learning 2014.