ประวัติกลยุทธ์สำหรับอาหารทารกและเด็กเล็กของโลก ตอนที่4

IMG_1012

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

? ? ? ? ? ?จากปฏิญญาบริสุทธิ์ที่ว่าด้วยอาหารทารกและเด็กนำไปสู่เป้าหมายแผนปฏิบัติการในแต่ละภาคส่วน ดังนี้

? ? ? ? ? ?แผนปฏิบัติการในทุกภาคส่วน

? ? ? ? ? ? -เสริมพลังให้สตรีในเรื่องบทบาทความเป็นแม่ และเสริมพลังให้ผู้ให้บริการในการให้การสนับสนุนข้อมูลและทักษะการปฏิบัติเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่มารดา

? ? ? ? ? ? -สนับสนุนให้เกิดค่านิยมที่ชี้ว่า ??ปกติทารกแรกเกิดทุกคนต้องกินนมแม่?

? ? ? ? ? ?-ชี้ให้เห็นความเสี่ยงของการกินนมผสมที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพและพัฒนาการของทารก

? ? ? ? ? ?-สนับสนุนให้เกิดการสร้างสุขภาวะและโภชนาการที่ดีของสตรีในทุกช่วงวัยของชีวิต

? ? ? ? ? ? -ปกป้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยสนับสนุนให้มารดาไม่ละทิ้งการให้นมแม่ มีการให้อาหารเสริมอย่างเหมาะสม และหลีกเลี่ยงการแจกนมผสม

? ? ? ? ? ?-ดำเนินงานในเรื่องมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวีกับการเลือกให้อาหารสำหรับทารก โดยกำหนดกรอบแผนปฏิบัติการ แนวทางการให้คำปรึกษา และการดูแลอาหารทารกสำหรับมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี

เอกสารอ้างอิง

  1. Cadwell K, Turner-Maffei C. Pocket guide for lactation management. 2nd?ed. Burlington: Jones & Bartlett Learning 2014.