ประวัติกลยุทธ์สำหรับอาหารทารกและเด็กเล็กของโลก ตอนที่3

latching2-1-l

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

? ? ? ? ? ? ?ในปี พ.ศ. 2548 องค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟได้ประกาศปฏิญญาบริสุทธิ์ที่ว่าด้วยอาหารทารกและเด็กเล็ก (Innocenti Declaration on Infant and Young Child Feeding) ครอบคลุมการปฏิบัติมากกว่าฉบับเดิม ซึ่งการประกาศนี้เป็นนัยว่า การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต้องมีการควบคุมดูแลเรื่องอาหารทารกและเด็กเล็กด้วย จาก 15 ปีที่ดำเนินการประกาศปฏิญญาฉบับแรก ได้มีความก้าวหน้าทางด้านการปฏิบัติการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไปได้ระดับหนึ่ง ซึ่งช่วยลดภัยคุกคามต่อสุขภาพและการรอดชีวิตของทารกจากการที่ทารกไม่ได้กินนมแม่หรือกินนมแม่ได้น้อยกว่าระยะเวลาที่เหมาะสม ?การลงทุนเพียงแค่สามารถให้ลูกได้กินนมแม่เพียงอย่างเดียวสามารถช่วยชีวิตเด็กมากกว่า 3500 คนต่อวัน ซึ่งมากกว่าการลงทุนทางด้านการป้องกันสุขภาพด้านอื่นๆ? โดยสิ่งนี้นำไปสู่การคุ้มครองสิทธิของเด็กที่จะได้รับการกินนมแม่อย่างเดียวหกเดือน ตามด้วยอาหารตามวัยที่เหมาะสมพร้อมกับนมแม่จนถึงสองปีหรือนานกว่านั้น

เอกสารอ้างอิง

  1. Cadwell K, Turner-Maffei C. Pocket guide for lactation management. 2nd?ed. Burlington: Jones & Bartlett Learning 2014.