บทความเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ออนไลน์มีความสำคัญมากขึ้น

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

ปัจจุบัน มารดามีการหาความรู้ในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากอินเตอร์เน็ตมากขึ้น ซึ่งมารดามักจะเข้าไปดูข้อมูลหรือบทความที่เขียนเกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคที่มารดาประสบอยู่ หรือเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นในกรณีที่มารดามีประสบการณ์ร่วมเหมือน ๆ กับเรื่องราวที่เขียนไว้ในบทความดังกล่าว1 โดยที่บทความหรือเรื่องที่มารดาได้อ่านหรือได้ร่วมแบ่งกันข้อมูลกับข้อมูลที่มีอยู่ออนไลน์จะส่งผลต่อการตัดสินใจปฏิบัติตามเรื่องที่พบนั้น ๆ ของทั้งตัวมารดาเองและผู้ที่ได้มาอ่านเพิ่มเติมได้ แม้ว่าการแบ่งปันข้อมูลในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่น่าจะเกิดประโยชน์ แต่ความถูกต้องของข้อมูลก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน ดังนั้น การสอนให้มารดาสามารถเลือกวิเคราะห์ และนำข้อมูลที่หาได้มาใช้ได้อย่างเหมาะสมจึงมีความจำเป็นที่ไม่ควรละเลย โดยควรมีการให้คำปรึกษาในเรื่องเหล่านี้ตั้งแต่ในระยะหลังคลอดก่อนที่มารดาจะได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน

เอกสารอ้างอิง

1.        Lebron CN, St George SM, Eckembrecher DG, Alvarez LM. “Am I doing this wrong?” Breastfeeding mothers’ use of an online forum. Matern Child Nutr 2020;16:e12890.