นมแม่เมื่อทารกคลอดก่อนกำหนด

hx

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

???????????? -นมแม่เมื่อมารดาคลอดทารกก่อนกำหนด จะมีปริมาณโปรตีนมากกว่าและมีแร่ธาตุบางชนิดสูงกว่า ได้แก่ ธาตุเหล็ก และมีคุณสมบัติในการต้านการติดเชื้อสูงกว่านมแม่ที่สมบูรณ์เต็มที่ ซึ่งจะเหมาะสมสำหรับทารกที่คลอดก่อนกำหนด

??????????? -นมแม่สามารถจะใช้ได้แม้ในช่วงที่ทารกยังไม่สามารถดูดนมจากเต้านมได้ โดยการให้นมแม่อาจให้ด้วยวิธีการป้อนนมด้วยถ้วย ใช้ช้อนป้อน หรือใช้สายยางต่อหลอดฉีดยา

หนังสืออ้างอิง

1.????? WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009