นมแม่กับข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????? ข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลกเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แนะนำให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวหกเดือน หลังจากนั้นให้ลูกกินนมแม่ร่วมกับการให้อาหารเสริมตามวัยจนกระทั่งครบสองปีหรือนานกว่านั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการของมารดาและทารก การให้ลูกกินนมแม่ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกสามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดลงได้ และยังมีประโยชน์ต่อทั้งมารดาและทารก โดยพบว่าปัจจัยที่มีผลที่ทำให้มารดาไม่สามารถให้ลูกกินนมแม่ได้ตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก ได้แก่ การเริ่มต้นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ช้า และแนวทางการปฏิบัติหรือดูแลทารกที่ไม่สอดคล้องกับข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก1 โดยการเริ่มต้นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ช้ามักสัมพันธ์กับการผ่าตัดคลอด มารดาน้ำหนักเกิน? อ้วนหรือเป็นเบาหวาน การลดปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการเริ่มการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ช้าจะมีส่วนช่วยให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ประสบความสำเร็จตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก ซึ่งจะช่วยป้องกันการเสียชีวิตทารกแรกเกิดไปพร้อม ๆ กัน

เอกสารอ้างอิง

  1. Hoche S, Meshesha B, Wakgari N. Sub-Optimal Breastfeeding and Its Associated Factors in Rural Communities of Hula District, Southern Ethiopia: A Cross-Sectional Study. Ethiop J Health Sci 2018;28:49-62.