ทารกที่คลอดเกือบครบกำหนดสามารถให้นมแม่ได้ตามปกติ

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

                การคลอดก่อนกำหนดเป็นผลเสียต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ปัญหาน่าจะเกิดจาก ส่วนหนึ่งคือเนื่องจากความไม่พร้อมของทารกโดยอาจยังไม่มีพัฒนาการในการดูดและกลืนนมที่สมบูรณ์ และ อีกส่วนหนึ่งเกิดจากทารกที่คลอดก่อนกำหนดจะมีภาวะแทรกซ้อนที่พบได้หลายอย่าง ได้แก่ การหายใจเร็ว หอบ ถ่ายเป็นมูกเลือด มีเลือดออกในสมอง และมีการติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ ทำให้มารดาที่คลอดทารกก่อนกำหนดมีอุปสรรคในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หยุดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก่อนระยะเวลาอันควร หรือมีระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สั้นกว่ามารดาที่คลอดลูกครบกำหนด มีการศึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกที่คลอดก่อนกำหนดเล็กน้อยหรือจะเรียกว่า คลอดเกือบครบกำหนด พบว่า หากทารกไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด โอกาสของการให้ลูกได้กินนมแม่อย่างเดียวหรือระยะเวลาของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่ได้แตกต่างจากมารดาที่คลอดลูกครบกำหนด1 นี่แสดงถึงว่า หากทารกคลอดเกือบครบกำหนดแล้ว น่าจะปราศจากอุปสรรคหรือปัญหาทางด้านการพัฒนาการในการดูดกลืนของทารก การป้องกันหรือลดภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอด จะช่วยให้ทารกมีโอกาสที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวหรือมีระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ไม่แตกต่างจากมารดาที่คลอดลูกครบกำหนดได้

เอกสารอ้างอิง

  1. Fan HSL, Wong JYH, Fong DYT, Lok KYW, Tarrant M. Breastfeeding outcomes among early-term and full-term infants. Midwifery 2019;71:71-6.