ค่าใช้จ่ายในการไม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตอนที่่ 1

13749112721374911362l

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

????????? การไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากค่านมและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเตรียมนม นอกจากนี้ยังมีเวลาที่ต้องใช้ในการเตรียมนมด้วย ค่าใช้จ่ายในแต่ละอย่างมีรายละเอียดดังนี้

ค่าใช้จ่ายของนม

นมผงหนึ่งกระป๋องราคาตั้งแต่ 300-500 บาทต่อ…600…กรัม

ในการเลี้ยงทารกหกเดือนแรก จำเป็นต้องใช้นมผงประมาณ 20 กิโลกรัม

รวมค่าใช้จ่ายเรื่องนม…..10000-16667….บาท

หนังสืออ้างอิง

1.????? WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009

?