ความรู้สึกของมารดาต่อการใช้ยาในระหว่างการให้นมลูก

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

              ในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์และให้นมลูก การได้รับยาอาจทำให้เกิดความเสี่ยงหรือผลเสียต่อทารกในครรภ์หรือทารกที่ได้รับการให้นมแม่ มีการศึกษาถึงความรู้สึกของมารดาต่อการใช้ยาในระหว่างการตั้งครรภ์หรือการให้นมลูกในประเทศสวีเดนพบว่า มารดาจะมีความรู้สึกและการรับรู้ว่ามีความเสี่ยงหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากใช้ยาเมื่อมารดาจำเป็นต้องใช้ยาในระหว่างการตั้งครรภ์หรือให้นมลูก1 อย่างไรก็ตาม มารดาที่ใช้ยาจากการศึกษามีความเชื่อมั่นต่อคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์เมื่อมีการใช้ยา ดังนั้น จากข้อมูลเหล่านี้น่าจะนำไปช่วยในการวางแผนของบุคลากรทางการแพทย์ในการแนะนำหรือให้ความรู้เรื่องการใช้ยาที่ถูกต้องและเพียงพอแก่มารดาและครอบครัวเมื่อมารดามีความจำเป็นต้องใช้ยาในระหว่างการตั้งครรภ์และการให้นมลูก เพื่อลดความวิตกกังวลเรื่องอันตรายจากการใช้ยาซึ่งอาจส่งผลเสียต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้

เอกสารอ้างอิง

  1. Wolgast E, Lindh-Astrand L, Lilliecreutz C. Women’s perceptions of medication use during pregnancy and breastfeeding – a Swedish cross-sectional questionnaire study. Acta Obstet Gynecol Scand 2019.