ความยาวหัวนมมีผลต่อความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

                 เป็นที่ทราบกันดีว่า การที่มารดามีหัวนมบอดมีผลเสียต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ นอกจากนี้ความยาวของหัวนมที่สั้นยังพบว่ามีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้วย โดยพบว่าหัวนมของมารดาที่สั้นกว่า 7 มิลลิเมตรในขณะหลังคลอดจะมีโอกาสในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำเร็จน้อยกว่า1 อย่างไรก็ตาม หากตรวจพบความยาวหัวนมสั้นในขณะฝากครรภ์ในระยะแรก ความยาวของหัวนมอาจจะเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 2 มิลลิเมตรเมื่อใกล้ระยะคลอด2  การช่วยเหลือโดยใช้อุปกรณ์ดึงหัวนม (nipple puller) ในมารดาที่มีหัวนมสั้นตั้งแต่ระยะฝากครรภ์ไตรมาสที่สองสามารถเพิ่มความยาวหัวนมได้ประมาณ 4 มิลลิเมตรเมื่อถึงระยะหลังคลอดโดยไม่พบภาวะแทรกซ้อนการคลอดก่อนกำหนด3 และการช่วยเหลือโดยการใช้ประทุมแก้วในมารดาที่มีความยาวหัวนมสั้นกว่า 7 มิลลิเมตรในระหว่างการตั้งครรภ์พบว่ามีความปลอดภัยและช่วยให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ดีขึ้น4 สำหรับมารดาที่มีหัวนมบอดในระดับที่ 1 และ 2 (หัวนมบอดระดับที่ 1 หมายถึง หัวนมที่ยุบเข้าไป แต่สามารถใช้มือช่วยถึงหัวนมออกมาได้ ส่วนหัวนมบอดระดับที่ 2 หมายถึง หัวนมจะยุบลงไป ยากที่จะดึงออกมา และหากดึงออกมาได้ สักครู่หนึ่งหัวนมจะกลับยุบลงไปเหมือนเดิม) การผ่าตัดแก้ไขโดยใช้เทคนิคที่ช่วยให้หัวนมยืดออกและมีการบาดเจ็บน้อยสามารถช่วยให้มารดาประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากขึ้น โดยไม่พบภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง5

เอกสารอ้างอิง

  1. Puapornpong P, Raungrongmorakot K, Paritakul P, Ketsuwan S, Wongin S. Nipple length and its relation to success in breastfeeding. J Med Assoc Thai 2013;96 Suppl 1:S1-4.
  2. Thanaboonyawat I, Chanprapaph P, Lattalapkul J, Rongluen S. Pilot study of normal development of nipples during pregnancy. J Hum Lact 2013;29:480-3.
  3. Baiya N, Ketsuwan S, Thana S, Puapompong P. Outcome of nipple puller use during antenatal care in short nipple pregnant women: a randomized controlled trial. Thai J Obstet Gynaecol 2018;26:96-102.
  4. Chanprapaph P, Luttarapakul J, Siribariruck S, Boonyawanichkul S. Outcome of non-protractile nipple correction with breast cups in pregnant women: a randomized controlled trial. Breastfeed Med 2013;8:408-12.
  5. Feng R, Li W, Yu B, Zhou Y. A Modified Inverted Nipple Correction Technique That Preserves Breastfeeding. Aesthet Surg J 2019;39:NP165-NP75.