กำลังใจจากแพทย์ผู้ดูแลมีอิทธิพลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

           หลังคลอดมารดาจะมีการเปลี่ยนแปลงของทั้งร่างกายและจิตใจ กำลังใจจากคนรอบข้างจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้มารดาสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมทั้งการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มีการศึกษาพบว่าการให้กำลังใจจากแพทย์ผู้ดูแลมีอิทธิพลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยพบว่าการสนับสนุนและให้กำลังใจให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากแพทย์ผู้ดูแลมีผลต่อการเพิ่มการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะแรกถึง 3 เท่าในกลุ่มสตรีอายุน้อยที่มีเศรษฐานะและการศึกษาต่ำ เพิ่มการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะแรกเกือบ 5 เท่าในกลุ่มสตรีผิวดำและเพิ่ม 11 เท่าในกลุ่มสตรีที่อยู่คนเดียว1 ดังนั้น แพทย์นอกจากจะต้องเอาใจใส่ดูแลในเรื่องของการคลอดและภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดแล้ว ควรจะคำนึงถึงการให้การสนับสนุนทางด้านจิตใจด้วยการให้กำลังใจแก่มารดา ยิ่งหากเป็นแพทย์ที่ดูแลมารดาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ระยะฝากครรภ์ มีความสนิทสนม ได้รับการยอมรับเชื่อถือจากมารดา จะยิ่งช่วยเป็นกำลังใจแก่มารดาได้มาก และจะช่วยเสริมพลังให้มารดามีความเชื่อมั่นในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

เอกสารอ้างอิง

  1. Lu MC, Lange L, Slusser W, Hamilton J, Halfon N. Provider encouragement of breast-feeding: evidence from a national survey. Obstet Gynecol 2001;97:290-5.