การใช้ยา Interferon ในมารดาที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง

w36

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????? การใช้ยา interferon ในระหว่างตั้งครรภ์ยังไม่มีข้อมูลการใช้ ดังนั้นความปลอดภัยของการใช้ยาในระหว่างตั้งครรภ์จึงไม่สามารถระบุได้ ประกอบกับการศึกษาในสัตว์ยังมีข้อมูลจำกัด จึงยังไม่มีข้อมูลแนะนำการใช้ยานี้โดยเฉพาะผลในด้านการออกฤทธิ์ต้านการเจริญเติบโตของเซลล์1

หนังสืออ้างอิง

1.???????? Giles M, Visvanathan K, Sasadeusz J. Antiviral therapy for hepatitis B infection during pregnancy and breastfeeding. Antivir Ther 2011;16:621-8.

?