การสังเกตมารดาและทารกขณะให้นมแม่ ตอนที่ 5

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

?????? สังเกตการอ้าปากอมหัวนมและลานนม

??????? เห็นลานนมเหนือริมฝีปากบนมากกว่าด้านล่าง

??????? ปากทารกอ้ากว้าง

??????? ริมฝีปากล่างปลิ้นออก

??????? คางอยู่ชิดเต้านม

หนังสืออ้างอิง

1.????? WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009

?