การปรับใช้ ICD 9-CM สำหรับคลินิกนมแม่

               การลงข้อมูลหัตถการที่คลินิกนมแม่จะช่วยในการเก็บข้อมูลและกำหนดเป็นภาระงานของหน่วยงานได้ ผมจึงได้สรุปรหัสโรคและหัตถการที่ใช้บ่อย ดังนี้

                   บุคลากรทางการแพทย์สามารถพิมพ์และนำไปใช้ได้ครับ