การปรับเปลี่ยนแปลงการให้นมแม่ในมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี

breastfeeding-protest-1

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

?????????????? หากมารดามีการติดเชื้อเอชไอวี การปรับเปลี่ยนแปลงการให้นมแม่โดยการบีบน้ำนมและอุ่นด้วยความร้อนที่เหมาะสมจะทำลายเชื้อเอชไอวีในน้ำนมได้เป็นทางเลือกหนึ่งในการให้นมแม่ หรืออาจจะใช้นมแม่จากธนาคารนมแม่ที่ได้รับนมแม่จากมารดาที่ได้รับการตรวจว่าไม่มีการติดเชื้อเอชไอวีและทำการอุ่นด้วยความร้อนและเก็บในอุณหภูมิที่พอเหมาะ

หนังสืออ้างอิง

1.????? WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009

?