การนัดติดตามตรวจครรภ์ แพทย์นัดอย่างไร?

 

 

? ? ? ? ? การตรวจติดตรวจในการฝากครรภ์ ส่วนใหญ่ หลังการตรวจครั้งแรก แพทย์จะนัดมาฟังผลภายในหนึ่งหรือสองสัปดาห์ เพราะหากพบผลการตรวจผิดปกติจะได้เริ่มการรักษาได้เร็ว หลังจากนั้น หากไม่มีความเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อนแพทย์จะนัดตรวจทุก 4-6 สัปดาห์ จากนั้นเมื่ออายุครรภ์ 7-8 เดือนจะนัดตรวจทุก 2-4 สัปดาห์ จนกระทั่งเข้าสู่เดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์จะนัดทุกสัปดาห์ การนัดตรวจฝากครรภ์มีความยืดหยุ่นได้ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ของสตรีนั้นๆ

บทความโดย รศ.นายแพทย์ภาวิน พัวพรพงษ์