การดูแลโดยใช้การตั้งครรภ์เป็นศูนย์กลางช่วยการเริ่มต้นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

                กระบวนการการจัดการให้บริการระหว่างการตั้งครรภ์มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยเฉพาะการจัดการให้ความรู้แก่มารดาและครอบครัว การจัดให้บริการโดยทั่วไปจะมุ่งให้ความรู้แก่มารดาแต่ละคนโดยไม่มีจุดเน้นประเด็นสำคัญจะมีความแตกต่างจากการจัดบริการที่ให้ความสำคัญแก่การตั้งครรภ์โดยใช้การตั้งครรภ์เป็นศูนย์กลาง มีการศึกษาที่เปรียบเทียบผลการเริ่มต้นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระหว่างการจัดการบริการการตั้งครรภ์โดยทั่วไปกับการจัดบริการที่ใช้การตั้งครรภ์เป็นศูนย์กลาง พบว่าการจัดบริการที่ใช้การตั้งครรภ์เป็นศูนย์กลางมีการเริ่มต้นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สูงกว่าการจัดการบริการการตั้งครรภ์โดยทั่วไ1 ดังนั้น บุคลากรทางการแพทย์ควรให้ความสำคัญกับรูปแบบการจัดให้บริการดูแลมารดาและครอบครัวระหว่างการตั้งครรภ์ โดยเลือกการรูปแบบการจัดบริการที่สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

เอกสารอ้างอิง

  1. Robinson K, Garnier-Villarreal M, Hanson L. Effectiveness of CenteringPregnancy on Breastfeeding Initiation Among African Americans: A Systematic Review and Meta-analysis. J Perinat Neonatal Nurs 2018;32:116-26.