การคุมกำเนิดกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (ตอนที่ 6)

Mom

เขียนโดย รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

?????????????? ห่วงอนามัย เมื่อเริ่มการใส่ห่วงอนามัยในระยะ 6-8 สัปดาห์หลังคลอด ระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของกลุ่มที่ใส่ห่วงอนามัยชนิดที่มีฮอร์โมนไม่มีความแตกต่างกับกลุ่มที่ใส่ห่วงอนามัยชนิดทองแดง สำหรับส่วนสูงและน้ำหนักของทารกที่ขึ้นคล้ายคลึงกันในทั้งสองกลุ่ม1 มารดากลุ่มที่ใส่ห่วงอนามัยชนิดที่มีฮอร์โมนใน 10 นาทีแรกหลังคลอดมีระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สั้นกว่าและมีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวน้อยกว่ามารดากลุ่มที่ห่วงอนามัยชนิดที่มีฮอร์โมนในช่วง 6-8 สัปดาห์หลังคลอด

 

หนังสืออ้างอิง

1.???????????? Kapp N, Curtis K, Nanda K. Progestogen-only contraceptive use among breastfeeding women: a systematic review. Contraception 2010;82:17-37.