การคุมกำเนิดกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (ตอนที่ 5)

Mom

เขียนโดย รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

ยาฝังคุมกำเนิด จะมีส่วนประกอบของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน โดยในน้ำนมจะพบปริมาณของฮอร์โมนนี้ 50-110 นาโนกรัม1 เมื่อมารดามีการใช้ยาฝังในช่วง 6 สัปดาห์หลังคลอดพบว่า ไม่พบความแตกต่างในระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เมื่อเทียบกับวิธีการคุมกำเนิดที่ไม่ใช้ฮอร์โมน2 สำหรับน้ำหนักของทารก พบว่าทารกในช่วง 12 สัปดาห์ของกลุ่มมารดาที่ใช้ยาฝังคุมกำเนิดมีแนวโน้มจะมีน้ำหนักขึ้นมากกว่ากลุ่มมารดาใช้ยาฉีดคุมกำเนิด3 และมีน้ำหนักมากกว่าในกลุ่มที่ใช้ห่วงอนามัยชนิดทองแดงใน 6 เดือนหลังคลอด2

 

หนังสืออ้างอิง

1.???????????? Schwallie PC. The effect of depot-medroxyprogesterone acetate on the fetus and nursing infant: a review. Contraception 1981;23:375-86.

2.???????????? Kapp N, Curtis K, Nanda K. Progestogen-only contraceptive use among breastfeeding women: a systematic review. Contraception 2010;82:17-37.

3.???????????? Brito MB, Ferriani RA, Quintana SM, Yazlle ME, Silva de Sa MF, Vieira CS. Safety of the etonogestrel-releasing implant during the immediate postpartum period: a pilot study. Contraception 2009;80:519-26.

 

?