วิตามิน A ในนมแม่

images3

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????? วิตามิน A พบในน้ำนมระยะแรกที่เป็น colostrum มาก1 ปริมาณของวิตามิน A จะขึ้นอยู่กับปริมาณที่เก็บสะสมในมารดาและการนำผ่านโดยส่วนของไขมันที่เป็นหลักคือ retinyl ester2 โดยพบว่าในช่วงหกเดือนแรกหลังคลอดทารกจะได้รับวิตามิน A ปริมาณมากถึงหกสิบเท่าเทียบกับในช่วงทารกอยู่ในครรภ์เก้าเดือน3 การขาดวิตามิน A ในมารดาจะทำให้ปริมาณวิตามิน A ในกระแสเลือดของมารดาและในน้ำนมต่ำ1 ดังนั้นการตรวจวิตามิน A ในกระแสเลือดมารดาจะเป็นตัวทำนายปริมาณวิตามิน A ได้ นอกจากนี้ การเสริมวิตามิน A อาจช่วยให้ภาวะโภชนาการของมารดาดีขึ้นในมารดาที่มีภาวะทุพโภชนาการ ป้องกันการเกิด xeropthalmia3 และสะสมไว้สำหรับทารกในระยะกินนมแม่4,5

หนังสืออ้างอิง

1.???????????? Strobel M, Tinz J, Biesalski HK. The importance of beta-carotene as a source of vitamin A with special regard to pregnant and breastfeeding women. Eur J Nutr 2007;46 Suppl 1:I1-20.

2.???????????? Stoltzfus RJ, Underwood BA. Breast-milk vitamin A as an indicator of the vitamin A status of women and infants. Bull World Health Organ 1995;73:703-11.

3.???????????? Bahl R, Bhandari N, Wahed MA, Kumar GT, Bhan MK. Vitamin A supplementation of women postpartum and of their infants at immunization alters breast milk retinol and infant vitamin A status. J Nutr 2002;132:3243-8.

4.???????????? Oliveira-Menegozzo JM, Bergamaschi DP, Middleton P, East CE. Vitamin A supplementation for postpartum women. Cochrane Database Syst Rev 2010:CD005944.

5.???????????? Agne-Djigo A, Idohou-Dossou N, Kwadjode KM, Tanumihardjo SA, Wade S. High prevalence of vitamin A deficiency is detected by the modified relative dose-response test in six-month-old Senegalese breast-fed infants. J Nutr 2012;142:1991-6.

?

 

อาหารขณะที่มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

images3

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????? ปัจจุบันแนะนำให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวหกเดือนหลังคลอด การดูแลเรื่องอาหารของมารดาในช่วงเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จึงเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากจะทำให้นมแม่มีสารอาหารที่จำเป็นครบถ้วนเพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารก โดยทั่วไประหว่างที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มารดาควรรับประทานอาหารที่หลากหลายและครบส่วน วิตามินและแร่ธาตุในนมแม่ที่มีปริมาณขึ้นอยู่กับอาหารของมารดาและปริมาณสารอาหารที่สะสมอยู่ในร่างกายได้แก่ วิตามิน A, B1, B2, B3, B6, B12, C, D กรดไขมัน และไอโอดีน ส่วนปริมาณแคลอรี่ โปรตีน โฟเลต และแร่ธาตุอื่นๆ ไม่ขึ้นอยู่กับอาหารของมารดาที่รับประทาน

??????????? สำหรับวิตามินที่แนะนำให้เสริมในทารก ได้แก่ วิตามิน D และวิตามิน K เนื่องจากในน้ำนมพบวิตามินเหล่านี้ต่ำ สมาคมกุมารแพทย์ของสหรัฐอเมริกาจึงแนะนำให้เสริมวิตามินเหล่านี้โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาถึงการรับประทานอาหารและอาหารเสริมที่ให้แก่มารดา1-5

หนังสืออ้างอิง

1.???????????? Butte NF, Garza C, Stuff JE, Smith EO, Nichols BL. Effect of maternal diet and body composition on lactational performance. Am J Clin Nutr 1984;39:296-306.

2.???????????? Greer FR, Marshall S, Cherry J, Suttie JW. Vitamin K status of lactating mothers, human milk, and breast-feeding infants. Pediatrics 1991;88:751-6.

3.???????????? Greer FR, Marshall S. Bone mineral content, serum vitamin D metabolite concentrations, and ultraviolet B light exposure in infants fed human milk with and without vitamin D2 supplements. J Pediatr 1989;114:204-12.

4.???????????? Pietschnig B, Haschke F, Vanura H, et al. Vitamin K in breast milk: no influence of maternal dietary intake. Eur J Clin Nutr 1993;47:209-15.

5.???????????? Greer FR, Mummah-Schendel LL, Marshall S, Suttie JW. Vitamin K1 (phylloquinone) and vitamin K2 (menaquinone) status in newborns during the first week of life. Pediatrics 1988;81:137-40.

?

 

การจำแนกกลุ่มยาตามประเภทของยาที่ใช้ระหว่างการตั้งครรภ์

w52

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

การจำแนกกลุ่มยาตามประเภท ส่วนใหญ่อ้างอิงตามองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา โดยองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้จำแนกกลุ่มยาที่ใช้ระหว่างการตั้งครรภ์ตามความเสี่ยงน้อยไปมาก1 ดังนี้

Category A มีการศึกษาที่ได้รับการควบคุมพบว่าไม่มีความเสี่ยง

Category B ไม่พบหลักฐานว่ามีความเสี่ยงในมนุษย์

Category C ไม่สามารถจะตัดสินได้ว่าไม่มีความเสี่ยง

Category D มีหลักฐานว่ามีความเสี่ยงต่อทารก

Category X ห้ามใช้ในระหว่างการตั้งครรภ์

ในการสืบค้นยา หากบุคลากรทางการแพทย์ได้สืบค้นและได้ประเภทของยาที่ใช้ระหว่างการตั้งครรภ์ ประเภทของยาจะช่วยบอกถึงความเสี่ยงของการใช้ยาระหว่างการตั้งครรภ์ได้ร่วมกับการค้นหาข้อมูลเรื่องความปลอดภัยของยาเพิ่มเติมจะช่วยในการตัดสินใจในการเลือกใช้ยามากขึ้น

หนังสืออ้างอิง

1.???????????? Mehta N, Larson L. Pharmacotherapy in pregnancy and lactation. Clin Chest Med 2011;32:43-52, viii.

?

 

ข้อมูลความปลอดภัยของยาระหว่างการตั้งครรภ์

w52

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

ข้อมูลความปลอดภัยของยาระหว่างการตั้งครรภ์ ข้อมูลเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง การรายงานจากกรณีศึกษา ส่วนข้อมูลในมนุษย์ยังมีข้อมูลน้อย และยังมีข้อจำกัดว่า ความผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการใช้ยาหรือเป็นผลมาจากตัวโรคที่เป็นของสตรีตั้งครรภ์1 ดังนั้น แพทย์ผู้ใช้ยาจำเป็นต้องทบทวนข้อมูลความปลอดภัยของยาระหว่างการตั้งครรภ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ข้อมูลที่จะนำไปใช้ในการให้คำปรึกษาและวางแผนในการรักษาผู้ป่วยมีความทันสมัยและให้ประโยชน์กับผู้ป่วยสูงสุด

หนังสืออ้างอิง

1.???????????? Mehta N, Larson L. Pharmacotherapy in pregnancy and lactation. Clin Chest Med 2011;32:43-52, viii.

?

 

เภสัชกลศาสตร์ของยาระหว่างการตั้งครรภ์

w52

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

เภสัชกลศาสตร์ของยาระหว่างการตั้งครรภ์จะมีความแตกต่างจากสตรีก่อนตั้งครรภ์ โดยในสตรีตั้งครรภ์จะมีภาวะน้ำเลือดเพิ่มขึ้น การกรองของหน่วยไตเพิ่มขึ้น และภาวะอัลบูมินต่ำจากการเจือจาง การดูดซึมของยาชนิดรับประทานจะมีผลเปลี่ยนแปลงจากการที่มีการบีบตัวไล่อาหารในกระเพาะอาหารช้าลง แม้ว่าโดยทั่วไปไม่มีการปรับเปลี่ยนขนาดของยา แต่ยาที่บริหารโดยรับประทานวันละหลายครั้งจะมีช่วงระยะของผลของยายืดออกมากกว่ายาที่รับประทานวันหนึ่งครั้ง1

หนังสืออ้างอิง

1.???????????? Mehta N, Larson L. Pharmacotherapy in pregnancy and lactation. Clin Chest Med 2011;32:43-52, viii.

?

 

แหล่งความรู้ เกี่ยวกับสูติ-นรีเวช (Obstetrics-Gynecology)