หากต้องการให้ลูกได้กินนมแม่ การเลือกโรงพยาบาลที่คลอดมีความสำคัญ

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

? ? ? ? ? ? ? ? ? ในกระบวนการการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นั้น จะเริ่มตั้งแต่ในมารดาที่มาฝากครรภ์ โดยมีการซักประวัติ ตรวจร่างกายและประเมินความเสี่ยงในการหยุดให้นมแม่ของมารดาก่อนเวลาอันควร เพื่อวางแผนการติดตามดูแลในระยะคลอดและหลังคลอด กระบวนการในการดูแลในระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด และหลังคลอด รวมถึงการติดตามเยี่ยมบ้านจะมีความแตกต่างกันในแต่ละโรงพยาบาล แน่นอนโรงพยาบาลที่สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะมีกระบวนการเหล่านี้เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากกว่า ดังนั้น หากมารดาต้องการให้ลูกได้กินนมแม่ ควรศึกษาว่าโรงพยาบาลโรงใดเป็นโรงพยาบาลที่สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพราะหากมารดาไม่เตรียมการศึกษาข้อมูลล่วงหน้า แล้วคลอดบุตรในโรงพยาบาลที่หลังแยก แยกมารดาและทารกออกจากกัน ไม่มีการกระตุ้นการดูดนมหรือโอบกอดเนื้อแนบเนื้อในระยะแรกหลังคลอด มารดาอาจต้องใช้ความพยายามมากขึ้นที่จะสร้างโอกาสที่จะช่วยให้ลูกได้กินนมแม่ นอกจากนี้ มีการศึกษาพบว่า โรงพยาบาลที่สนับสนุนมารดาให้ลูกได้กินนมแม่อย่างเดียวในหกเดือนแรก มีแนวโน้มที่มารดาเหล่านี้จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ยาวนานกว่า1

เอกสารอ้างอิง

  1. Vehling L, Chan D, McGavock J, et al. Exclusive breastfeeding in hospital predicts longer breastfeeding duration in Canada: Implications for health equity. Birth 2018.