นมแม่มีประโยชน์ต่อลูกแม้ในผู้ที่ติดยา

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????? พื้นฐานของการให้อาหารทารกแรกเกิดคือ การสนับสนุนให้ทารกได้กินนมแม่ อย่างไรก็ตาม มารดาบางรายอาจมีการใช้ยาเสพติดในกลุ่มเฮโรอีน ซึ่งหากมารดาเข้ารับการบำบัดรักษาก็จะได้รับยาในกลุ่ม buprenorphine หรือ methadone เพื่อลดอาการลงแดงหรือขาดยา โดยจะมีการปรับยาเป็นระยะ ๆ แน่นอนหากหลีกเลี่ยงได้มารดาไม่ควรมีการตั้งครรภ์หรือการคลอดในระหว่างการใช้ยาเสพติดหรือได้รับการรักษา แต่ก็มีบางรายที่ปราศจากการป้องกันหรือการคุมกำเนิดจนมีการตั้งครรภ์และการคลอดเกิดขึ้น การตั้งครรภ์และการคลอดในมารดากลุ่มนี้จะมีความเสี่ยงที่ทารกจะได้รับยาเสพติดที่ผ่านจากมารดาไปด้วย ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะต้องดูแลรักษาอาการขาดยาของทารกหลังจากทารกคลอดออกมาแล้ว แต่ก็ถือเป็นประโยชน์ของนมแม่อย่างหนึ่งที่มีการศึกษาพบว่ามารดาในกลุ่มนี้ที่ให้ลูกกินนมแม่หลังคลอด จะใช้ยาในการรักษาอาการขาดยาในทารกน้อยลง1 จึงเห็นได้ว่า นมแม่นั้นมีข้อห้ามที่จะงดให้ในทารกน้อยมากที่เด่นชัดจะเห็นว่า ได้แก่ มารดาที่มีการติดเชื้อเอชไอวี และทารกที่มีภาวะ galactosemia เท่านั้น

เอกสารอ้างอิง

  1. Yonke N, Maston R, Weitzen S, Leeman L. Breastfeeding Intention Compared With Breastfeeding Postpartum Among Women Receiving Medication-Assisted Treatment. J Hum Lact 2018:890334418769637.