ความวิตกกังวลเรื่องรูปร่างขณะที่ให้นมในมารดาที่อ้วน

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

? ? ? ? ? ? ? ?การให้นมแม่ในที่สาธารณะควรจะเป็นเรื่องที่มารดาสามารถจะปฏิบัติได้ด้วยความสบายใจและสะดวกใจ เนื่องจาก ปัจจุบันสตรีมีบทบาทในการทำงานนอกบ้านกันมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในบางสังคมรวมทั้งสังคมไทยการยังคงมีความเชื่อว่า การให้นมแม่เป็นเรื่องส่วนตัวและควรให้เฉพาะที่บ้าน มองมุมของเรื่องการให้นมลูกในที่สาธารณะควรมีการปรับเปลี่ยนต่อไปในอนาคต มีการศึกษาเกี่ยวกับการให้นมแม่ในที่สาธารณะในมารดาที่อ้วน พบว่ามารดามีความวิตกกังวลเรื่องรูปร่างขณะให้นมลูกในที่สาธารณะ และอาจพบปัญหาในการจัดท่าให้นมที่เหมาะสม1 ดังนั้น บุคลาการทางการแพทย์ควรเอาใจใส่ ให้กำลังใจ และให้คำปรึกษาในเรื่องการจัดท่าให้นมลูกที่เหมาะสมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่มารดาในขณะให้นมลูกในที่สาธารณะ

เอกสารอ้างอิง

  1. Claesson IM, Larsson L, Steen L, Alehagen S. “You just need to leave the room when you breastfeed” Breastfeeding experiences among obese women in Sweden – A qualitative study. BMC Pregnancy Childbirth 2018;18:39.