การให้นมแม่ในมารดาที่เคยเป็นฝีที่เต้านม

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

มารดาที่เคยเป็นฝีที่เต้านมจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นฝีที่เต้านมซ้ำสููงขึ้น ดังนัั้น ข้อแนะนำจึึงควรสอนให้มารดาเข้าเต้าได้อย่างเหมาะสม เพื่อที่จะลดการเกิดการเจ็บหัวนมที่จะนำไปสู่หัวนมแตก เต้านมอักเสบ และเกิดฝีที่เต้านมซ้ำ ในมารดารายนี้ที่เต้านมด้านขวาข้างบนจะเห็นรอยแผลเป็นจากการที่เคยเป็นฝีที่เต้านมและได้รับการเจาะดูดหนองเพื่อรักษา ดังแสดงในวิดีโอด้านล่าง