การใช้นิโคตินเพื่อการรักษาการสูบบุหรี่มีผลเสียต่อการตั้งครรภ์

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

               การสูบบุหรี่ของมารดามีผลเสียต่อทารกทั้งในระยะของการตั้งครรภ์และให้นมบุตร ซึ่งผลเสียนี้ยังรวมทั้งการที่มารดาได้รับควันบุหรี่มือสองจากคนที่อาศัยอยู่ในบ้าน ในปัจจุบัน มีการใช้นิโคตินเพื่อใช้รักษาการสูบบุหรี่ แต่มีการศึกษาพบว่า การใช้นิโคตินเพื่อการรักษาการสบบุหรี่ก็ยังพบผลเสียในระหว่างการตั้งครรภ์ได้ โดยผลเสียที่พบได้แก่ การคลอดก่อนกำหนด การตายคลอด และทารกแรกคลอดน้ำหนักตัวน้อย1 แต่จากการศึกษานี้ยังไม่พบผลเสียของการใช้นิโคตินในระหว่างการให้นมบุตร ซึ่งมีความจำเป็นต้องมีการศึกษารวบรวมกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ให้เพียงพอที่จะสรุปผลต่อไปในอนาคต

เอกสารอ้างอิง

  1. Kreyberg I, Nordhagen LS, Bains KES, et al. An update on prevalence and risk of snus and nicotine replacement therapy during pregnancy and breastfeeding. Acta Paediatr 2019.