การจ่ายค่าตอบแทนเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

                    แม้ว่าคุณประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะมีมากหลาย แต่อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก็ยังต่ำและยังไม่ถึงเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกตั้งไว้คือร้อยละ 50 ทางหนึ่งคือการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่มารดาที่มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ตามกำหนด โดยมีการศึกษาพบว่าในพื้นที่ที่มีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่ำ การจ่ายค่าตอบแทนให้กับมารดาสามารถเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้1 ซึ่งการลงทุนเพื่อเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพื่อเป็นการสร้างรากฐานของสุขภาพที่ดี แม้การจ่ายค่าตอบแทนจะสามารถเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ แต่การสร้างพื้นฐานของความเข้าใจในเรื่องประโยชน์และความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ควรมีการสนับสนุน เพื่อสร้างความรู้และทัศนคติที่ดีต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาและครอบครัว สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมนมแม่ให้เกิดในสังคม จนเกิดเป็นสังคมนมแม่  สิ่งนี้จะสร้างความยั่งยืนของการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่คงทนและยาวนานกว่า ดังนั้น  การสร้างความยั่งยืนของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่ไม่ใช่แค่เพียงการเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่เป็นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น

เอกสารอ้างอิง

  1. Relton C, Strong M, Thomas KJ, et al. Effect of Financial Incentives on Breastfeeding: A Cluster Randomized Clinical Trial. JAMA Pediatr 2018;172:e174523.