การกินนมแม่ป้องกันโรคอ้วน

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

            โรคอ้วนในปัจจุบันเป็นโรคที่พบได้บ่อยและเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคเรื้อรังอื่น ๆ ตามมาอีกหลายโรค การให้ทารกได้กินนมแม่จะช่วยป้องกันการเกิดโรคอ้วนเมื่อทารกเติบโตขึ้น1,2 กลไกการป้องกันโรคอ้วนอธิบายจากทารกที่กินนมแม่สามารถจะควบคุมการกินได้ด้วยตนเองคือ “จะดูดนมเมื่อหิวและหยุดดูดนมเมื่ออิ่ม” ซึ่งอาจจะมีผลต่อความอยากอาหารและโรคอ้วนเมื่อทารกเติบโตขึ้น การควบคุมความอยากอาหารจะไม่มีในทารกที่กินนมผงดัดแปลงสำหรับทารก การให้นมผงดัดแปลงสำหรับทารก การกินของทารกจะถูกควบคุมโดยผู้ที่ให้นมมากกว่าทารก มีการศึกษาพบว่าทารกที่กินนมแม่จะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วนในเด็ก 0.39 เท่า (95%CI 0.02-0.93)3 โดยเฉพาะในเด็กผู้ชาย4 นอกจากนี้ยังลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะน้ำหนักเกินด้วย5 จึงมีข้อแนะนำในให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการช่วยป้องกันโรคอ้วน6,7

เอกสารอ้างอิง

  1. Rito AI, Buoncristiano M, Spinelli A, et al. Association between Characteristics at Birth, Breastfeeding and Obesity in 22 Countries: The WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative – COSI 2015/2017. Obes Facts 2019;12:226-43.
  2. Lee JW, Lee M, Lee J, Kim YJ, Ha E, Kim HS. The Protective Effect of Exclusive Breastfeeding on Overweight/Obesity in Children with High Birth Weight. J Korean Med Sci 2019;34:e85.
  3. Verstraete SG, Heyman MB, Wojcicki JM. Breastfeeding offers protection against obesity in children of recently immigrated Latina women. J Community Health 2014;39:480-6.
  4. Jwa SC, Fujiwara T, Kondo N. Latent protective effects of breastfeeding on late childhood overweight and obesity: a nationwide prospective study. Obesity (Silver Spring) 2014;22:1527-37.
  5. Yamakawa M, Yorifuji T, Inoue S, Kato T, Doi H. Breastfeeding and obesity among schoolchildren: a nationwide longitudinal survey in Japan. JAMA Pediatr 2013;167:919-25.
  6. McGuire S. Centers for Disease Control and Prevention. 2013. Strategies to Prevent Obesity and Other Chronic Diseases: The CDC Guide to Strategies to Support Breastfeeding Mothers and Babies. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, 2013. Adv Nutr 2014;5:291-2.
  7. Hassiotou F, Geddes DT. Programming of appetite control during breastfeeding as a preventative strategy against the obesity epidemic. J Hum Lact 2014;30:136-42.